Rundslinga vid Kärrgruvan

En trevlig rundslinga runt Kärrgruvan som är en dryg kilometer lång i lätt terräng. Man passerar flera gruvor från olika tidsepoker.

Parkering finns vid Blombergstorp. Själva Kärrgruvan är handikappanpassad så de har rätt att köra ända fram till Kärrgruvan.
Viss tid på året företrädesvis på hösten så betar får i Kärrgruveområdet för att hålla efter sly etc.
Här finns grillplatser, vindskydd för övernattning samt både vanligt dass och handikapptoalett.
I området har tidigare funnits bostadshus. Då körsbärsträd och syrener blommar är det särskilt vackert.

Blombergstorp 2  KÄRRGRUVAN   Järn

På en sträcka av ca 250 finns ett nästan fullständigt sammanhängande öppet gruvschakt. Det är till stora delar vattenfyllt, som mest 6 m brett ibland dock ej mer än någon meter. Brottväggarna är som mest 4 m höga ovanför vattenytan. Mineraliseringen utgörs av magnetit, finkornig och till mindre delar av svavelkis. Schaktet har  ungefärlig öst-västlig riktning dvs. parallellt med omgivande leptits strykning och stupning. Gruvan ingår i det s.k. Västar Kärrgruvans utmål är den största i det s.k. Blombergsfältet och når betydande djup. (ref SGU)

          

 Ovan genomskärningsbilder av Kärrgruvan och nedan en karta av d:o

          

Blombergstorp 4   Järn, koppar

Alldeles öster om Blombergstorp finns 2 mindre inhägnade schakt samt öster därom ytterligare ett oinhägnat. Storlekarna varierar, det största är 12 m långt i öst-västlig riktning och 2 - 4 m brett. Mineraliseringarna uppträder prallellt med omgivande leptits strykning och stupning utgörs av en finkristallin impregnation av magnetit samt i mindre mängd svavel- och kopparkis. Inte på något ställe har brytningen varit speciellt omfattande.(ref SGU)

 

Blombergstorp 3   Koppar (järn)

Alldeles väster om Blombergstorp finns i nordvästra sluttningen av en mindre en sulfidgruva. Den ligger inom det s.k. Västra Kärrgruvans utmål. ruvan är vattenfylld, 7-8 m lång ungefär öst-västlig riktning. Den mineraliserade zonen stupar 55o mot norr, parallellt med omgivande leptits strykning och stupning. Gruvan är några meter bred men bedöms inte ha något större djup. Mineraliseringen som är svag utgörs av koppar-, svavel- och magnetkis. (ref SGU)

 

Blombergstorp 1   Koppar, järn

Cirka 350 m nordöst om Blombergstorp finns ett mindre, vattenfyllt inhägnat gruvschakt. Det har cirkulär form med en diameter av 6 m men de obetydliga varphögarna talar inte för något större djup. Bergarten är en grå, finkornig leptit innehållande en svag finkristallin mineralisering av koppar-, svavel- och magnetkis. Analyserade prover visar 0,3% Cu samt 13% Fe. (ref SGU)

           

Grönbergstorp Koppar, järn

Några hundratal meter söder om Grönbergstorp finns i en framstickande hällkant en mindre gruvskärpning. Den är ca 15 m lång med den inte mer än några meter höga fronten mot söder. Bergarten är en grå leptit med strykning/stupning ungefär öst-väst/brant. Mineraliseringen är parallellmed leptitens struktur och utgörs av tunna, inte speciellt uthålliga band av koppar- och svavelkis samt finkornig magnetit. Dessa finns knutna till basiska led i leptiten och uppträder oftast som finkristallina impregnationer. (ref SGU)